Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MD@Work
Ook handelend onder de naam: Mariska van Dam - Ongewenst Kinderloos Coach

Van de eenmanszaak MD@Work, gevestigd aan Zandekkers 13, 4119 LL te Ravenswaaij, Nederland.

Artikel 1 Definities
1. MD@Work: MD@Work, ook handelend onder de naam Mariska van Dam - Ongewenst Kinderloos Coach is gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Klant: degene met wie MD@Work een overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: wanneer wordt gesproken over een overeenkomst wordt hiermee bedoeld: elke gemaakte afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen MD@Work en klant.
5. Diensten: onder diensten wordt verstaan: het volgen van een training of het krijgen van coaching bij ongewenste kinderloosheid.
4. Formulier voor herroeppingsrecht: het formulier wat bijgevoegd is in Bijlage I wat gebruikt moet worden voor het herroeppingsrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen MD@Work en klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van een klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MD@Work en klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
4.Wanneer klant als natuurlijk persoon (niet rechtspersoon) de overeenkomst aangaat met MD@Work, gaat klant deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Klant kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.
5. MD@Work is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. De door MD@Work gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. MD@Work is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door klant binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MD@Work daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MD@Work anders aangeeft.
4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst voor een dienst komt tot stand nadat de aanmelding voor een dienst door MD@Work bevestigd is, bijvoorbeeld door middel van een offerte, factuur of e-mail. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
2. De door MD@Work opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Wanneer er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met klant is dit het leidende document.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden MD@Work alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de klant daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4. MD@Work is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden
Klant stemt ermee in, dat MD@Work de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Facturatie en betaling
1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is klant het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van MD@Work of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de klant en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
3. MD@Work is steeds gerechtigd van klant een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4. Klant is verplicht de door MD@Work verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is klant, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is klant een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van klant.
5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door MD@Work.
6. Klant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal op verzoek van klant in een offerte gecommuniceerd worden.
3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. MD@Work zal klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal MD@Work haar klant hierover vooraf inlichten.
5. Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal MD@Work aangeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van klant
1. Klant dient ervoor te zorgen dat MD@Work de juiste en volledige informatie heeft gekregen die MD@Work aan haar heeft gevraagd en nodig is voor de uitvoering van een dienst.
2. Klant is eraan geboden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een dienst moet dit binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
4. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient klant zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 9 Rechten van MD@Work
1. MD@Work is gerechtigd om:
a) De inhoud van een dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
b) De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van een training of coaching.
c) De planning van onderdelen van een dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
d) Te bepalen welke medewerker de training of de coaching zal geven en eventueel een medewerker tussentijds te vervangen.
e) Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een training, coaching of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat MD@Work gehouden is aan opgave van reden, waarna klant haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
f) Bepaalde klanten te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat MD@Work verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna klant haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering door, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma
1. Klant mag en is dus gerechtigd om deelname aan een training, coaching of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door MD@Work.
3. Wanneer klant een natuurlijk persoon is en de overeenkomst daardoor is aangegaan als consument, heeft klant het recht om gebruik te maken van haar herroepingsrecht. Klant heeft in een dergelijk geval 14 kalenderdagen om gebruik te maken van dit recht. Hiervoor dient het formulier van herroepping, toegevoegd als Bijlage I, te worden gebruikt. Als een trainging, coaching of andere dienst start voordat deze 14 kalenderdagen voorbij zijn, zal MD@Work aangeven dat het herroepingsrecht vervalt.
4. Bij annulering of opzegging is MD@Work niet gehouden tot restitutie van het door klant betaalde bedrag en is klant gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen, mede afhankelijk van hetgeen reeds gepresteerd is door MD@Work.
5. Bij annulering en opzegging zoals omschreven onder 1 van dit artikel, met uitzondering van hetgeen onder lid 3, gelden de volgende annuleringskosten:
a. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 15% van het factuurbedrag.
b. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
6. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer de dienst begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om de dienst te starten op een ander moment.
7. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van MD@Work. Gemiste gesprekken kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van klant.

Artikel 11 annulering door MD@Work (tussentijds) bij een coaching, training of andere dienst
MD@Work is gerechtigd om zonder opgave van redenen een coaching, training of andere dienst (tussentijds) te annuleren. In een dergelijk geval heeft klant het recht op terugbetaling van de door klant betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van MD@Work.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging
1. MD@Work is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
i. klant in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
ii. klant in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
iii. na het sluiten van de overeenkomst MD@Work de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat klant onvoldoende kredietwaardig is; en/of
iv. klant haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
v. klant insolvent is, waaronder begrepen dat klant in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
vi. klant niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is klant ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de klant reeds door MD@Work verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van MD@Work om de gehele schade in rechte te vorderen.
3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Herroepingsrecht voor consument

Artikel 13.1 Herroepingsrecht DIENST
1. Klant als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een dienst binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. MD@Work mag aan klant vragen waarom klant gebruik van het herroepingsrecht wil maken, maar klant is niet verplicht om de reden bekend te maken.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.2 Andere termijn herroepingsrecht
1. Indien MD@Work de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van artikel 13.1, vastgestelde bedenktijd.
2. Indien MD@Work de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop klant die informatie ontvangen heeft.

Artikel 13.3 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Wanneer klant gebruik wil maken van haar herroepingsrecht als consument, moet klant dit binnen de bedenktijd melden door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan MD@Work.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant als consument.
3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 13.4 Verplichtingen van MD@Work bij herroeping
1. Als MD@Work de melding van herroeping door klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. MD@Work vergoedt alle betalingen van de klant onverwijld, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop klant haar de herroeping meldt.
3. MD@Work gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat klant heeft gebruikt, tenzij klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor klant.

Artikel 13.5 Uitsluiting herroepingsrecht
MD@Work kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Wanneer het gaat over een overeenkomst betreffende een dienst: als de dienst volledig is uitgevoerd, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van klant; en
b. klant heeft verklaart dat klant hiermee haar herroepingsrecht verliest.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. MD@Work spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop MD@Work geen invloed uit kan oefenen. MD@Work kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
2. MD@Work is niet aansprakelijk tegenover klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover klant of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij en indien voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van MD@Work.
3. MD@Work is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
4. MD@Work is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van klant en een slechte uitvoering van de door MD@Work gegeven instructies.
5. De door MD@Work opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. MD@Work is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn worden overschreden.

Artikel 15 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten MD@Work haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in haar bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
3. Als MD@Work, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is MD@Work gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan klant MD@Work niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie
1. Alle informatie die verkregen zal worden zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan MD@Work in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van klant, tenzij anders is overeengekomen of MD@Work daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
2. Klant is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van de overeenkomst van MD@Work of andere klanten heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door MD@Work of klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten van de door MD@Work ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die zij gebruikt berusten bij MD@Work of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 17.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MD@Work is het niet toegestaan om enig door haar aan klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door MD@Work geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 18 Persoonsgegevens
MD@Work behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 19 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door klant binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij MD@Work.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MD@Work.

Bijlage I
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst binnen veertien dagen wilt herroepen)

Aan: MD@Work
t.a.v. Mevr. Mariska van Dam
Zandekkers 13
4119 LL Ravenswaaij
info@mariskavandam.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

 

Bedrijfsgegevens

MD@Work (ook handelend onder de naam Mariska van Dam – Ongewenst Kinderloos Coach)

Zandekkers 13

4119 LL Ravenswaaij

 

06 51785354

 

www.mariskavandam.com

info@mariskavandam.com

 

KvKnr.: 61264253

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.mariskavandam.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval www.mikvandamevents.nl) website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken codetaal, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door MD@Work gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij MD@Work willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van MaiLeads kun je vinden in hun privacy policy.

 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 

 

 1. Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

Ik maak gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt MD@Work gebruik van buttons, linken, en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Privacy algemeen

MD@Work verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. Het bezoek aan de website is daardoor ook anoniem.  De gegevens die worden opgeslagen zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens zal expliciet toestemming gevraagd worden aan jou.

 

 1. Verzamelde informatie

MD@Work maakt gebruik van contactformulieren zodat jij persoonlijke gegevens aan haar kan verstrekken. Deze gegevens slaat zij op. Wanneer je klant wordt bij MD@Work worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer genoteerd en gecontroleerd worden.

 

MD@Work slaat de volgende gegevens op:

 • (bedrijfs)naam en/of contactpersoon
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

 

Bijzondere gegevens:

 • Gezondheidsgegevens

 

Je krijgt van MD@Work alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt MaiLeads gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend.

 

 1. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:

 • Het afhandelen van betaling.
 • Jou kunnen bellen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening op producten.
 • Het kunnen toezenden van documentatie.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.
 • Gezondheidsgegevens met betrekking tot ongewenste kinderloosheid en aanvullende aantekeningen die voortkomen uit begeleiding of coaching worden door MD@work bewaard zolang jij klant bent en begeleiding of coaching krijgt bij ongewenste kinderloosheid, maar alleen als jij hier toestemming voor hebt gegeven. Dit is nodig voor het uitvoeren van het traject.
 • MD@Work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 1. Delen met anderen

MD@Work verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit MD@Work indien nodig een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MD@Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

MD@Work bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • Je bedrijfsgegevens worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na drie maanden verwijderd.
 • Overige gegevens worden 6 maanden na het afronden van de overeenkomst verwijderd.

 

 1. 10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wanneer jij gebruik wilt maken van jouw inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via info@mariskavandam.com

 

 1. Beveiliging van gegevens

MD@Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariskavandam.com

 

 1. klacht

Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.